VESTERVIG KIRKE

SYDTHY PROVSTI, AALBORG STIFT

(FOTO 14.07.2005 PN)

VESTERVIG KIRKE I DET SYDLIGE THY

VESTERVIG KIRKE er Danmarks største landsbykirke og en af vore betydeligste kvaderstensbygninger. Den var nordfløj i et nu forsvundet augustinerkloster, som blev ødelagt i 1660'erne.

Antagelig har den i katolsk tid været viet til Sct. Thøger og - muligvis - Vor Frue. Skibet er romansk og bygget som basilika; kor og apsis er rekonstrueret i årene 1917-21 ved Mogens Clemmensen. Det bastante sengotiske tårn fungerer nu tillige som våbenhus.

 I gammel tid havde kirkens østparti et tværskib, hvis korsarme mod øst afsluttedes af småkapeller med apsis. Mellem armene og koret var indskudt kvadratiske sakristier. Mod vest var kirken 6 meter længere end nu.

 

Allerede i sengotisk tid blev kirken stærkt omdannet efter en ildebrand. Skibet afkortedes mod vest og apsiden fjernedes samtidig med, at koret forlængedes.

Hele kirken fik hvælv, og tårnet opførtes. Materialet var overalt kvadre undtagen i tårnets øvre afsnit, hvor man har betjent sig af munkesten.

Indtil 1588 havde tårnet spir, men det blæste ned og erstattedes af det nuværende sadeltag.

1703 brændte herregården, der var sat i klosterets sted og samtidig gik kirkens tagkonstruktion til, kirkepatronen R. Nielsen Mollerup sørgede dog for, at den skete skade udbedredes.

 

I 1838 nedtoges kirkens blytag og erstattedes med tegl.

Det gotiske kor, der siden 1799 havde været adskilt fra resten af kirken og brugtes som kornmagasin, blev sløjfet.

Omkring 1840 havde man opført en spærremur i kirken og til den føjedes et lille femkantet sakristi, som igen i 1874 erstattedes med en nyromansk apsis.

Det var således en meget beskåret og forfusket VESTERVIG KIRKE, man i 1917-1921 hovedrestaurerede, men resultatet blev over al måde vellykket.

 

 

 

LIDEN KIRSTEN OG PRINS BURIS

Kongen dansede sin søster ihjel og blindede elskeren

Prins Buris var bror til Valdemar den Stores dronning, Sofia. Han havde forelsket sig i kongens søster, Liden Kirsten, og kærligheden var gengældt. Da han bejlede, sagde Valdemar imidlertid nej. - Partiet passede ham ikke.

Dronning Sofia var en smuk kvinde, men hendes hjerte var hårdt, og hun ønskede intet godt over Liden Kirsten, som hun misundte. Da kong Valdemar var draget på togt imod venderne, overtalte hun Buris til at forføre Liden Kirsten og foregøglede ham, at når Valdemar vendte hjem og fandt sin søster besvangret, blev han nødt til at give efter for giftermålsplanerne.

Flere gange under felttoget nåede der bud fra dronningen til Valdemar, hun berettede, at hans søster førte et udsvævende liv med Buris, og at de to ventede et barn.

Tre dage inden kongen nåede tilbage til Ribe, hvorfra han i sin tid var rejst ud, nedkom Liden Kirsten med en datter. instinktivt følte hun, at det var klogest at undgå broderen, hvorfor hun flyttede til et lille hus i marsken. Dronningen, som stadig spillede under dække, var dog orienteret, og da Valdemar forlangte at se sin søster, viste hun hans mænd vej til hendes skjulested.

Liden Kirsten førtes til Riberhus, hvor kongen havde indbudt til fest. Han så, at hun var ganske udmattet efter fødslen, men forlangte alligevel, at hun skulle træde dansen med ham. Så længe og så hastigt dansede han, at den arme pige fik en blodstyrtning og døde i hans arme.

Nu kom turen til Buris. Valdemar lod ham gribe og hans øjne stikke ud. Derpå blev prinsen kastet i et fængsel, hvor han sad nogle år.