SØNDER BORK KIRKE

SKJERN PROVSTI, RIBE STIFT

(fotos 19.08.2007 PN)

 

DÅBSFADET MED BEBUDELSEN

- UDSNIT AF ALTERTAVLEN

- UDSNIT AF ALTERTAVLEN

 

Mindetavle – nedenfor koret, ved siden af Jesus på korset

 

           INGEN HØJHED INGEN ÆRE INGEN RIGDOM INGEN STAND

           KAND SAA STOR I VERDEN VÆRE, DØDEN DEN JO TÆLDE KAND

                HER UNDER HVILER ALT DET SOM KUNDE DØE AF

                            HØYÆDLE OG VELBAARNE HERRE

                                    HR CHRISTIAN TEJLMANN

          HANS KONGL MAY. HØYBETROEDE ETATSRAAD

          OG AMTMAND OVER LUNDENES OG BØUFLINGE AMTER

                                             HERRE TIL

          SCHROMSAGGER ENDRUPHOLM NØRHOLM OG LUNDERUP

                  FØD I RIIBE ANNO 1689 D. 14. MARTI

          KOM 1713 I FØRSTE ÆGTESKAB MED HØYÆDLE OG VELBAARNE

                                CHRISTINA MARIE REENBERG

                            DØD 1734 OG HERUNDER NEDSAT

          MED HENDE HAND I 21 AARS EGTESKAB AUFLEDE 7 BØRN SOM ERE

          1. HANS TEIMANN LIEUTENANT VED

              SØE ETATEN DØDE I ENGELSK TIENESTE 1712

          2. MAGDALENE TEILMANN, KOM 1742 I ÆGTE-

               SKAB MED HERR CONSISTOERIAL RAAD

             THOMASIUS TIERMIIN TIL AUSUMGAARD

          3. JOHANNE TEILMANN, DØDE I ANDET AAR

          4. INGEBORG CHRISTIANE TEILMANN

              KOM 1745 I ÆGTESKAB MED HER SEGRETAIR

             HENRICK CHRISTIAN VORM TIL BRAMMINGE

          5. TØGER REENBERG TEILMANN TIL ENDRUPHOLM

              CAPITAINE AF INFANTERIET

          6. ANDREAS CHARLES TEILMANN TIL

              NØRHOLM OG LUNDERUP

          7. MORTEN TEILMANN TIL SCHROMSAGER

              DEREFTER KOM 1742 I ANDET ÆGTESKAB MED

                          HØYÆDLE OG VELBAARNE FRUE

                     MARIA EHRENFELT FØD AF SCHULTZ

          MED HENDE LEVEDE ET KIÆRLIGT ÆGTESKAB UDI 3 AAR

                   OG 5 MAANEDER UDEN LIVES FRUGT

                 DØDE PAA SCHROMSAGER D. 2. JANV 1749

          UDI HANS ALDER 59 AAR OG 0 MAANEDER 2 UGER OG 4 DAGE

          Distichon jegvens Hæredes pos úere Inconsolaliles

     

          ACH HER ER BLEVEN INDELUKT EN FADER UDEN LIIGE

          EN FADER DØD ET LYS ER SLUKT, VI MAAE MED SMERTE SIIGE

         LEV VEL HAV TAK VI KYSSE MAAE DIN GRAV, DU OS OPFØDE

         DET EENE, SOM VI ANKER PAA, ER DU SAA TIILG DØDE.

 

 

         DEN SALIGE HERRENS MAND HA…………

         SINE GAMLE TRETE BEN HER NEDENUNDER HVILER

         --- VAR HAND FØD DER LÆRDE HAND SIN BOG

         RINGKØBINGS SKOLE HAM DER FOR TIL RECTOR TOG

         TOTI OG TREDIE AAR GUDS REENE OR HAND LAERDE

         RETSINDELIG I BORCK MED ET OPRIGTIGT HIERTE

        OMGIKIS HAND FOR GUD OC FOR HVER CHRISTEN MAND

        HALFFIERSINDS TIVE AAR OC TOU DEM NAADE HAND

        WIBECKA PALIDAN HANS DYDE FULD MATRONE

        DER SEX OC TREDVE AAR SOM EN GUDGRYGTIG KONE

        MED HANNEM LEVEDE DOG UDEN LIVIS FRUGT

        ER OC I GRAVEN HER MED HANNEM INDERLUCT

        GUD REISE DENNEM OP AF GRÆVEN AT FREMTRÆDE

        PAA DIN DEN STORE DAG TIL HIMMEL FRYD OC GLÆDE

        NAAR ALLE TROENDE MED EVIG LOF OC PRIS

        SKAL SAMLIS FRYDELIG I HIMLENS PARADIS